รุ่นที่ 70  
 

สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันอาทิตย์ที่  28   เมษายน  2556

ที่ ชื่อ - สกุล อาชีพ จังหวัด
1 นาย อัลอามีน นราอภินนท์ ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
2 นาย ปัญญาวัฒน์ การะเวช รับราชการครู นครศรีธรรมราช
3 นาย เสริมสกุล ศรีทอง พนง.ธนาคาร สรบุรี
4 นางสาว จิดาภา นิธิณัชชากร นักศึกษา กรุงเทพมหานคร
5 นาย ชยพล สุภาสร รับราชการ กรุงเทพมหานคร
6 นางสาว อรปภา ประสังสิต อาชีพส่วนตัว กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว สมฤดี ชินวงศ์ ธุรกิจส่วนตัว ปทุมธานี
8 นางสาว สมฤทัย ชินวงศ์ นักเรียน ปทุมธานี
9 นาย วิศรุต สาสาย พนักงานบริษัท นครราชสีมา
10 นาย คุรุศึกษา ภารการ รับราชการครู ยโสธร
11 นาย ชัชชัย ชวนตันติกมล พนักงานบริษัทฯ พระนครศรีอยุธยา
12 นาย สรยุทธ งามจันทร์ผลิ พนักงานบริษัท กรุงเทพมหานคร
13 นาย สุทัศน์ ปัดไชยโย ธุรกิจส่วนตัว มาหาสารคาม
14 นาย ชิณกร บุญหล้า ค้าขาย มหาสารคาม
15 นาย รัชพงษ์ ถาวร ค้าขาย อุดรธานี
16 นางสาว ปวีณา ทองเหลือง พนังงานมหาวิทยา นครราชสีมา
17 นาย เกรียงไกร ศิริสุวรรณ IT (Tester) สมุทรสาคร
18 นาย วศุตม์ แสงรัศมี พนักงานบริษัท ปทุมธานี
19 นางสาว ฟ้ารรัษฐญา อารมณ์รุ่งสมบัศ นักศึกษา ปทุมธานี
20 นางสาว ธนพร ยอดวิเศษ แม่บ้าน กรุงเทพมหานคร
21 นาย สัมภาษณ์ ศิริไพฑูรย์ เจ้าของกิจการ  นครปฐม
22 นาง ธิดารัตน์ ศิริไพฑูรย์ เจ้าของกิจการ   
23 นางสาว ชนิดา ชัยรัตนวาณิชย์ เจ้าของกิจการ  สมุทรสาคร
24 ด.ช. ชัยรัตน์ แซ่หวัน   สมุทรสาคร
25 นาง จันทร์ตรี เสียมไหม รับราชการ ชลบุรี
26 นาง จิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตติ์ ธุรกิจส่วนตัว สงขลา
27 นาง สัมฤทธิ์ ศรีเมือง เจ้าของกิจการ ปทุมธานี
28 นางสาว วัลภา มากบัว นักศึกษา ปทุมธานี
29 นาย บุญเหลือ ศิลาน้ำเที่ยง รับราชการ กรุงเทพมหานคร
30 นาย เกรียงศักดิ์ วังริยา ค้าขาย ปทุมธานี
31 นางสาว วลัยพร เสริมวราพันธ์ บจก.ชนะชัยรีไซเคิล กรุงเทพมหานคร
32 นาย สุมิตร พรมเอี่ยม เจ้าของกิจการ กรุงเทพมหานคร
33 นาย ศราวุธ ยานกาย พนักงานโรงงาน ชัยภูมิ
34 สิบเอก ดนัย บทมาตย์ รับราชการทหาร กรุงเทพมหานคร
35 นาย ปรีชา เตียววิจิตรสีใส พนักงานบริษัท สุพรรณบุรี
36 นาย พิภพ ประภูชะเนย์ รับจ้าง กรุงเทพมหานคร
37 นาย ไพรัตน์ กรุดอินทร์ รับจ้าง กรุงเทพมหานคร
38 จ่าอากาศตรี ธนาวัฒน์ กรุดอินทร์ รับราชการทหาร กรุงเทพมหานคร
39 จ่าอากาศตรี จตุพร สุพัฒน์ รับราชการทหาร กรุงเทพมหานคร
40 นาย ธีรภัทร์ วงษ์กุหลาบ วิศวกร ลพบุรี
41 นาง ชนิชา วงษ์กุหลาบ พนักงานฝ่ายบุคคล ลพบุรี
42 นาย รุ่งวิวัฒน์ พิรุณรัตน์ พนักงานบริษัทเอกชน ปทุมธานี
43 นาย ธราพงษ์ แสงเมือง พนักงานบริษัทเอกชน สุมทรปราการ
44 นาย กิติพัฒน์ อธิพงศ์ธีรกุล ค้าขาย ระยอง
45 นาย อัครินทร์ โชคธนเสฏฐ์กุล วิศวกร กรุงเทพมหานคร
46 นาย วิวัฒน์ ประกายอนุรัตน์ เกษตรกร สงขลา
47 นาย เอกชัย ขุนคลัง วิศวกร กรุงเทพมหานคร
48 นางสาว ปรัศนี ปักษาสกุล พนักงานบริษัทเอกชน พระนครศรีอยุธยา
49 นางสาว สายทอง ถาวรเวียง รับจ้าง ปราจีนบุรี
50 นาย ชาญวิทย์ กาละนัน รับราชการ ราชบุรี
51 นาย วายุ ปัญจรักษ์ ขับรถแท็กซี่  
52 นาย เดชา จันทรโชตะ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
53 นาย ธนาคร สงคราม ค้าขาย สมุทรปราการ
54 นาย คุณากร พลสาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
55 นางสาว นุชนาฏ สุวรรณประเสริฐ ธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพมหานคร
56 นางสาว ธนิดา พงษ์สุวรรณ พนักงานบริษัท  
57 นาย ทวีทรัพย์ ธนวิวัฒนกุล    
58 นาย จูชิ เฉิน