เวลา
รายละเอียด
เวลา 06.00 - 07.00 น. สมาชิกทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโลตัส คลอง 7 ถนนรังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
07.00 น. ออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก
08.00 น. ถึงสนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก) อ. เมืองนครนายก
08.30 - 10.30 น. - แนะนำคณะวิทยากร สถานที่ และความเป็นมาของหลักสูตร
- การใช้อาวุธปืนพก
- หลักการและปรัชญาของการใช้อาวุธปืน
- ส่วนประกอบของอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ (แม็กกาซีน)และปืนรีวอลเวอร์(ลูกโม่)
- เทคนิคและวิธีการใช้อาวุธปืน
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. บรรยายวิชาการ “กฎหมายอาวุธปืน”
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน และ รีวอลเวอร์ (ขนาด 11 มม. และ .38 มม.)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 17.00 น.

ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน และ รีวอลเวอร์ (ขนาด 11 มม. และ .38 มม.)

17.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มเครื่องหมายแม่นปืนและรางวัลแก่ผู้ผ่านการอบรม
18.00 น. ออกเดินทางกลับจาก ร.ร.จปร.
19.00 น. ถึงห้างโลตัส คลอง 7 โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
  สถานที่ฝึกอบรม
- ห้องบรรยายสนามยิงปืน รร. จปร.
- สนามยิงปืน รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก


การแต่งกาย
- เสื้อโปโล / หมวกที่จัดให้ / กางเกง ชุดฝึก รองเท้าผ้าใบ

วิทยากร
-ควบคุมการยิงปืนและสอนโดยวิทยากรและคณะครูฝึกจากโรงเรียนนาย ร้อย จปร.

 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปืน กฎหมายอาวุธปืน และวิธีการใช้อาวุธปืนพกระบบกึ่งอัตโนมัติ(แม็กกาซีน)
และระบบรีวอลเวอร์ อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.ความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3.ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถป้องกันตัวเองและเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
4.วุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายแม่นปืนจาก รร.จปร.
5.เป็นสมาชิกสนามยิงปืน รร.จปร. มีสิทธิซื้อกระสุนปืนและใช้สนามยิงปืนได้ในราคาสมาชิก

เป็นหลักสูตรคุณภาพ ที่จะสร้างความมั่นใจในการใช้อาวุธปืนป้องกันตัว อย่างถูกต้องปลอดภัย
 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1” 2 ใบ
3. ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- วิทยากร
- เข็มแม่นปืน/วุฒิบัตร
- อาวุธปืน/สนาม
- กระสุน 50 นัด พร้อมเป้า
- อุปกรณ์การฝึก
- เสื้อโปโล 1 ตัว / หมวกแก๊ป 1 ใบ
- บัตรสมาชิก สนามยิงปืน จปร.
- อาหารกลางวัน /อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม
- รถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
 
     
 
• ติดต่อสอบถาม
สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว
โทร. 081-801-5151, 081-466-7999, 02-581-7639
หรือดูรายละเอียด และสมัครทาง www.psdcpistols.com: https://www. Facebook.com/psdcpistol