เวลา
รายละเอียด
6.00 - 07.00 น. สมาชิกทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโลตัส คลอง 7
ติดถนน ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
07.00 น. ออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก
07.45 น. ถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
08.00 - 10.30 น. แนะนำคณะวิทยากร สถานที่ และความเป็นมาของหลักสูตร
- การใช้อาวุธปืนพกทั้งระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบรีวอลเวอร์
(พันเอกวรวุฒิ แสงทอง และคณะ)
- หลักการและปรัชญาของการใช้อาวุธปืน
- ส่วนประกอบของอาวุธปืนพกทั้งระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบรีวอลเลอร์
- เทคนิคและวิธีการใช้อาวุธปืน / การถอดประกอบอาวุธปืน / ท่ายิงแบบต่าง ๆ
(พันโทเสรี นาคเสวีวงศ์)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ฝึกการใช้อาวุธปืนพกแม็กกาซีน และรีวอลเวอร์ (ขนาด 9 มม.และ .38 มม.)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยายวิชาการ “กฎหมายอาวุธปืน” (ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 17.30 น.

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (พันเอกสานิตย์ ซ้ายขวัญและคณะ)
- หลักการและปรัชญา ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
- สรีระวิทยาของร่างกายมนุษย์ และจุดอ่อนจุดแข็งในร่างกาย
- หลักการใช้อาวุธชนิดต่าง ๆ (ร้อยเอกสราวุธิ์ ทองทิพย์)
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรับในกรณีถูกทำร้ายด้วยมือเปล่า
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรับในกรณีถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรุกในกรณีถูกทำร้ายด้วยมือเปล่า
- ท่าฝึกเป็นฝ่ายรุกในกรณีถูกทำร้ายด้วยอาวุธ

17.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มเครื่องหมายแม่นปืนแก่ผู้ผ่านการอบรม
18.00 น. ออกเดินทางกลับจาก ร.ร.จปร.
19.00 น. ถึงห้างโลตัส คลอง 7 โดยสวัสดิภาพ
 
  สถานที่ฝึกอบรม
- ห้องบรรยายสนามยิงปืน รร. จปร.
- สนามยิงปืน รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก


การแต่งกาย
- เสื้อโปโล / หมวกที่จัดให้ / กางเกง ชุดฝึก รองเท้าผ้าใบ

วิทยากร
-ควบคุมการยิงปืนและสอนโดยวิทยากรและคณะครูฝึกจากโรงเรียนนาย ร้อย จปร.

 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปืน กฎหมายอาวุธปืน และวิธีการใช้อาวุธปืนพกระบบกึ่งอัตโนมัติ
และระบบรีวอลเวอร์ อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.ความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3.ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถป้องกันตัวเองและเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้
4.วุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายแม่นปืนจาก รร.จปร.
5.เป็นสมาชิกสนามยิงปืน รร.จปร. มีสิทธิซื้อกระสุนปืนและใช้สนามยิงปืนได้ในราคาสมาชิก


 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1” 2 ใบ
3. ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
- วิทยากร
- อาวุธปืน
- กระสุน 50 นัด พร้อมเป้า
- วุฒิบัตร เข็มเครื่องหมายแม่นปืน
- อุปกรณ์การฝึก
- เสื้อโปโลของทางสถาบัน 1 ตัว
- หมวก 1 ใบ
- อาหารกลางวัน /อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม
- ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ